top of page

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

podmiotu leczniczego

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633, z późn. zm.). 

 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą Centrum Diagnostyczno - Lecznicze dr n. med. Kajetana Foryciarz (dalej jako „CENTRUM”).

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników CENTRUM, w tym osoby świadczące usługi medyczne na rzecz CENTRUM na podstawie umów cywilnoprawnych, a także pacjentów CENTRUM oraz inne osoby, których prawa i obowiązki związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych zostały określone w Regulaminie.

§ 2.

Cele i zadania

 1. Celem działalności CENTRUM jest udzielanie świadczeń zdrowotnych także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.

 2. Zadaniami CENTRUM są:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 2. promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;

 3. wykonywanie innych zadań CENTRUM w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

Struktura organizacyjna

 1. CENTRUM wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą „Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno - Lecznicze dr n. med. Kajetana Foryciarz” w Warszawie.

 2. W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonuje jednostka organizacyjna –  Centrum Diagnostyczno – Lecznicze.

§ 4.

Rodzaj  i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. CENTRUM prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii.

 2. CENTRUM realizuje swoje zadania poprzez:

 1. udzielanie konsultacji lekarskich;

 2. prowadzenie psychoterapii;

 3. wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;

 4. wystawianie recept;

 5. promocję zdrowia i edukację zdrowotną pacjentów.

§ 5.

Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

 2. Przyjęcia pacjentów odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7-22, zgodnie z grafikami pracowników w kalendarzu on-line. 

 3. Rejestracja pacjentów odbywa się:

 1. telefonicznie osobiście lub SMS - nr tel. 793 591 173,

 2. za pośrednictwem kalendarza na stronie internetowej znanylekarz.pl.

 1. W trakcie rejestracji osobistej lub telefonicznej pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. 

 2. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności w zakresie przyjmowanych leków, wcześniejszych terapii, a także okazać posiadaną dokumentację medyczną.

 3. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:

  1. rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

  2. wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

  3. udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 5;

  4. opłacenie wizyty  w formie przedpłaty, płatnej najpóźniej na 7 dni przed terminem wizyty;

  5. pozytywna kwalifikacja Pacjenta.

 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie wideokonsultacji prowadzonych z wykorzystaniem systemu Znany Lekarz, w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych umożliwiających udzielanie konsultacji medycznych online i zapewniających bezpieczeństwo połączenia oraz poufność konsultacji.

 5. Szczegółowe zasady świadczenia usług wideokonsultacji określa Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 6.

Dostępność świadczeń zdrowotnych

 1. CENTRUM organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

  1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik do Regulaminu. 

  2. Informacje w sprawie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne wynikających z cennika, o którym mowa w ust.2, CENTRUM udostępnia poprzez udostępnienie na stronie internetowej CENTRUM pod adresem https://www.foryciarz.com w zakładce „Cennik”. Ceny podane w cenniku są cenami brutto.

  3. Płatność za udzielone świadczenia następuje na co najmniej 7 dni przed udzieleniem świadczenia. W przypadku braku potwierdzenia opłaty w tym terminie, CENTRUM zastrzega sobie prawo anulowania wizyty. Ponowna rezerwacja jest wówczas możliwa po uprzednim przesłaniu potwierdzenia.

 2. CENTRUM akceptuje następujące formy płatności:

  1. przelew bankowy;

  2. BLIK.

 3.  W przypadku braku dostępności wizyt pierwszorazowych nowi pacjenci mają możliwość wpisania się na listę pacjentów oczekujących przez formularz dostępny na stronie www.foryciarz.com

 4. CENTRUM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:

  1. jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;

  2. w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 6;

  3. w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;

  4. w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 pkt 3. Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika;

  5. w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od CENTRUM, w szczególności w przypadku, gdy udzielenie świadczenia będzie niemożliwe z przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego lub systemów łączności, za pośrednictwem których udzielane są świadczenia.

§ 7.

Jakość świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne w Centrum są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

§ 8.

Dokumentacja medyczna

 1. CENTRUM prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz . U. 2020, poz. 849 – tekst jednolity) oraz przepisach wykonawczych.

 2. CENTRUM zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 3. CENTRUM udostępnia dokumentację medyczną:

 • do wglądu;

 • przez sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu lub wydruku;

 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

 • na informatycznym nośniku danych

4. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być udostępniona poprzez sporządzenie skanu i przekazanie w sposób określony w ust. 3 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej CENTRUM nie pobiera opłat.

§ 9.

Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.

 3. Pacjent ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Regulaminu;

 2. przestrzegania praw innych pacjentów oraz personelu Centrum;

 3. współpracy z personelem Centrum w zakresie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, w szczególności poprzez udzielanie prawdziwych i rzetelnych informacji o swoim  stanie zdrowia, wykonywania zaleceń lekarskich oraz przyjmowania przepisanych produktów leczniczych.

§ 10

Kierownictwo CENTRUM 

 1. Działalnością CENTRUM, kieruje kierownik podmiotu leczniczego („Kierownik”).

 2. Kierownik prowadzi sprawy CENTRUM i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.

 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z CENTRUM oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (kierownik medyczny).

§ 11.

Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, CENTRUM współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych. 

 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 lipca 2022  r. 

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz akty wykonawcze do tych ustaw.


 

Warszawa, dnia 18. lipca 2022 r. 

Kierownik CENTRUM – Kajetana Foryciarz 

bottom of page